URL Encoding

Man kan få problem om inte vissa tecken omkodas i en URL. Notera att JavaScript skickar %20 som tomrumstecken (mellanrum/space).

Tecken som inte ska omkodas:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - _ . ~

Tecken som bör omkodas:

! * ' ( ) ; : @ & = + $ , / ? % # [ ]

Ascii och UTF-8 URL Encode Tabell

Tecken ASCII UTF-8
æ %00 %00
%01 %01
%02 %02
%03 %03
%04 %04
%05 %05
%06 %06
%07 %07
backspace %08 %08
tab %09 %09
linefeed %0a %0a
%0b %0b
%0c %0c
c return %0d %0d
%0e %0e
%0f %0f
%10 %10
%11 %11
%12 %12
%13 %13
%14 %14
%15 %15
%16 %16
%17 %17
%18 %18
%19 %19
%1a %1a
%1b %1b
%1c %1c
%1d %1d
%1e %1e
%1f %1f
space %20 %20
! %21 %21
" %22 %22
# %23 %23
$ %24 %24
% %25 %25
& %26 %26
' %27 %27
( %28 %28
) %29 %29
* %2a %2a
+ %2b %2b
, %2c %2c
- %2d %2d
. %2e %2e
/ %2f %2f
0 %30 %30
1 %31 %31
2 %32 %32
3 %33 %33
4 %34 %34
5 %35 %35
6 %36 %36
7 %37 %37
8 %38 %38
9 %39 %39
: %3a %3a
; %3b %3b
< %3c %3c
= %3d %3d
> %3e %3e
? %3f %3f
@ %40 %40
A %41 %41
B %42 %42
C %43 %43
D %44 %44
E %45 %45
F %46 %46
G %47 %47
H %48 %48
I %49 %49
J %4a %4a
K %4b %4b
L %4c %4c
M %4d %4d
N %4e %4e
O %4f %4f
P %50 %50
Q %51 %51
R %52 %52
S %53 %53
T %54 %54
U %55 %55
V %56 %56
W %57 %57
X %58 %58
Y %59 %59
Z %5a %5a
[ %5b %5b
\ %5c %5c
] %5d %5d
^ %5e %5e
_ %5f %5f
` %60 %60
a %61 %61
b %62 %62
c %63 %63
d %64 %64
e %65 %65
f %66 %66
g %67 %67
h %68 %68
i %69 %69
j %6a %6a
k %6b %6b
l %6c %6c
m %6d %6d
n %6e %6e
o %6f %6f
p %70 %70
q %71 %71
r %72 %72
s %73 %73
t %74 %74
u %75 %75
v %76 %76
w %77 %77
x %78 %78
y %79 %79
z %7a %7a
{ %7b %7b
| %7c %7c
} %7d %7d
~ %7e %7e
%7f %7f
%80 %e2%82%ac
%81 %81
%82 %e2%80%9a
ƒ %83 %c6%92
%84 %e2%80%9e
%85 %e2%80%a6
%86 %e2%80%a0
%87 %e2%80%a1
ˆ %88 %cb%86
%89 %e2%80%b0
Š %8a %c5%a0
%8b %e2%80%b9
Π%8c %c5%92
%8d %c2%8d
Ž %8e %c5%bd
%8f %8f
%90 %c2%90
%91 %e2%80%98
%92 %e2%80%99
%93 %e2%80%9c
%94 %e2%80%9d
%95 %e2%80%A2
%96 %e2%80%93
%97 %e2%80%94
˜ %98 %cb%9c
%99 %e2%84
š %9a %c5%a1
%9b %e2%80
œ %9c %c5%93
%9d %9d
ž %9e %c5%be
Ÿ %9f %c5%b8
%a0 %c2%a0
¡ %a1 %c2%a1
¢ %a2 %c2%a2
£ %a3 %c2%a3
¤ %a4 %c2%a4
¥ %a5 %c2%a5
| %a6 %c2%a6
§ %a7 %c2%a7
¨ %a8 %c2%a8
© %a9 %c2%a9
ª %aa %c2%aa
« %ab %c2%ab
¬ %ac %c2%ac
¯ %ad %c2%ad
® %ae %c2%ae
¯ %af %c2%af
° %b0 %c2%b0
± %b1 %c2%b1
² %b2 %c2%b2
³ %b3 %c2%b3
´ %b4 %c2%b4
µ %b5 %c2%b5
%b6 %c2%b6
· %b7 %c2%b7
¸ %b8 %c2%b8
¹ %b9 %c2%b9
º %ba %c2%ba
» %bb %c2%bb
¼ %bc %c2%bc
½ %bd %c2%bd
¾ %be %c2%be
¿ %bf %c2%bf
À %c0 %c3%80
Á %c1 %c3%81
 %c2 %c3%82
à %c3 %c3%83
Ä %c4 %c3%84
Å %c5 %c3%85
Æ %c6 %c3%86
Ç %c7 %c3%87
È %c8 %c3%88
É %c9 %c3%89
%ca %c3%8a
Ë %cb %c3%8b
Ì %cc %c3%8c
Í %cd %c3%8d
Î %ce %c3%8e
Ï %cf %c3%8f
Ð %d0 %c3%90
Ñ %d1 %c3%91
Ò %d2 %c3%92
Ó %d3 %c3%93
Ô %d4 %c3%94
Õ %d5 %c3%95
Ö %d6 %c3%96
× %d7 %c3%97
Ø %d8 %c3%98
Ù %d9 %c3%99
Ú %da %c3%9a
Û %db %c3%9b
Ü %dc %c3%9c
Ý %dd %c3%9d
Þ %de %c3%9e
ß %df %c3%9f
à %e0 %c3%a0
á %e1 %c3%a1
â %e2 %c3%a2
ã %e3 %c3%a3
ä %e4 %c3%a4
å %e5 %c3%a5
æ %e6 %c3%a6
ç %e7 %c3%a7
è %e8 %c3%a8
é %e9 %c3%a9
ê %ea %c3%aa
ë %eb %c3%ab
ì %ec %c3%ac
í %ed %c3%ad
î %ee %c3%ae
ï %ef %c3%af
ð %f0 %c3%b0
ñ %f1 %c3%b1
ò %f2 %c3%b2
ó %f3 %c3%b3
ô %f4 %c3%b4
õ %f5 %c3%b5
ö %f6 %c3%b6
÷ %f7 %c3%b7
ø %f8 %c3%b8
ù %f9 %c3%b9
ú %fa %c3%ba
û %fb %c3%bb
ü %fc %c3%bc
ý %fd %c3%bd
þ %fe %c3%be
ÿ %ff %c3%bf

[•]

 


"URL Encode", Hans E Andersson: 2011-12-16 12:39:31, ändrad: 2015-02-22 22:55:14

 

Copyright © 2005 - 2024 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy